Adatkezelési Tájékoztató

Az Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy átfogó információkkal szolgáljon a GamersLife Webáruház & Magazin adatvédelmi elveiről. A JTC Kft. által üzemeltetett gamerslife.hu weboldal (továbbiakban: Webáruház) használata során a látogató személyes adatainak felhasználásáról és az adatok tárolásának idejéről szóló előzetes tájékoztató. Az adatvédelmi elveinket úgy alakítottuk ki, hogy azok megfeleljenek az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (General Data Protection Regulation, GDPR). A Tájékoztató az Általános Szállítási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) elválaszthatatlan részét képzi.

1. Tájékoztató célja, definíciók

A JTC Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) adatai:
székhelyünk: 1112 Budapest, Törcsvár utca 44/a., telephelyünk, átadópont, levélcím és ügyfélszolgálat: 1033 Budapest, Szőlőkert u. 4/b, cégjegyzékszám: 01-09-951935, adószám: 23078985-2-43, email cím: tamogatas@gamerslife.hu; Adatvédelmi felelős: Horpácsi Imre.

Adatszerver szolgáltató: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Adattároló szerverek helye: Google Cloud Platform, Európai régió https://cloud.google.com/about/locations (EUROPE)

Személyes adatok a szerverszolgáltató európai régiójában kerülnek tárolásra a GDPR előírásainak megfelelően. A Google Cloud GDPR tájékoztató elérhető: https://cloud.google.com/privacy/gdpr

Az Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) ismerteti és bemutatja az Adatkezelő adatkezelési elveit. Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el a Tájékoztató tartalmát és egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy a Webáruházzal kapcsolatos adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályok előírásainak.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot a Tájékoztató egyoldalú módosítására, a módosított Tájékoztatót a Webáruházban teszi közzé. A módosítást követően a Webáruház használata a módosított Tájékoztató elfogadását jelenti.

1.1. A Tájékoztatóban használt és az ÁSZF-ben nem definiált kifejezések definíciói
 • Adatállomány: egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatkezelő megbízásából a személyes adatok feldolgozását végzi.
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az Adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint az Érintett azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.
 • Adattovábbítás: a személyes adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.
 • Adattörlés: a személyes adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
 • Adatzárolás: a személyes adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.
 • Adatmegsemmisítés: a személyes adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
 • EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.
 • Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval.
 • Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
 • Hozzájárulás: az Érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű vagy csak egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.
 • Különleges adat: az Érintettel kapcsolatosan a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a Bűnügyi személyes adat.
 • Nyilvánosságra hozatal: a személyes adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.
 • Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: Érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az Adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;. Jelen Tájékoztatóban az Érintett azonos a Webáruház látogatójával.
 • Tiltakozás: az Érintett megfelelő nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, az adatkezelés megszüntetését vagy a kezelt adatok törlését kéri.
1.2. Alapelveink

Az Adatkezelő alapvető célja az Érintett személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartjuk az Érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását és a személyes adatokhoz kapcsolódó alkotmányos alapjogát. Ezért a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely ezen adatok biztonságát garantálja.

1.3. Hivatkozott jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR GDPR Rendelet);

1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban: Adatvédelmi Törvény);

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (a továbbiakban: Fogyasztóvédelmi törvény)

2000. évi C. törvény a számvitelről (Számviteli törvény);

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről(a továbbiakban: Elkertörvény);

2007. évi CXXVII. törvény általános forgalmi adóról (a továbbiakban: Áfa törvény);

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól,

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotörvény)

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;

2. Adatkezelés célja, jogcíme és időtartama; a személyes adatok köre; az Érintett joga

Az Adatkezelő adatkezelésének céljai, melyek során személyes adatot kezelhet:

 • a Webáruházon keresztül történő termékértékesítés, a megrendelések teljesítése;
 • a megrendeléssel és az ehhez kapcsolódó panaszkezeléssel összefüggő kapcsolattartás, ügyintézés;
 • az értékesítéssel kapcsolatos számviteli kötelezettségek teljesítése, számlázás és a szükséges szerződések megkötése;
 • Fogyasztói megkeresések kezelése;
 • Hírlevél feliratkozás
 • az Érintett személyével nem összekapcsolható statisztikák és elemzések készítése;
 • marketing tartalmú hírlevelek küldése;
 • az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése;
 • törvényi kötelezettségek teljesítése;

A felsorolt célokon túl a személyes adatokat az Adatkezelő nem használja fel. A célok megvalósítása során szükséges lehet az adatok továbbítása a Tájékoztatóban megnevezett Adatfeldolgozók számára. Személyes adatot Harmadik országban lévő Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó részére nem továbbítunk. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló Adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar

Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Adatkezelés jogalapja Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az Érintett hozzájárul vagy azt törvény, illetve a törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben a helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Az Érintettel kapcsolatos minden adat kezelése az Érintett megfelelő tájékoztatását követő, konkrét és önkéntes hozzájárulásán alapul. Az Érintett a hozzájárulását a személyes adatok közlésével együtt adja meg. A hozzájárulás kiterjed az Adatkezelők számára történő, az adatkezelési cél megvalósításához szükséges Adattovábbításra is.

Nem gyűjtünk Különleges adatokat.

Önkéntes hozzájárulás alapján történő adatkezelés:

 • regisztráció megrendelések felvételéhez, kapcsolattartáshoz;
 • a rendelés rögzítése és teljesítése, kapcsolattartás;
 • a házhozszállítás;
 • a számlázás;
 • a szavatossági és jótállási kötelezettség teljesítése;
 • panaszkezelés;
 • Fogyasztói megkeresések kezelése;
 • marketing tartalmú hírlevelek küldése;

A Webáruház használata során technikai okból és a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából az Adatkezelő rögzítheti (Technikai adatok)

 • az Érintett IP címét,
 • a látogatás időpontját
 • és a megtekintett oldal címét-t.

Az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) pont a), az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja és a Elkertv. alapján kerül sor. Az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Jogszabályi kötelezettségen alapuló adatkezelést törvény határozza meg, az adatkezeléshez az Érintett hozzájárulása nem szükséges:

 • az értékesítéssel kapcsolatos számviteli kötelezettségek teljesítése, számlázás, iratmegőrzés;
 • szavatossági és jótállási kötelezettség teljesítése, iratmegőrzés;
 • panaszkezelés, iratmegőrzés;
 • polgári jogi kötelezettségek, hivatalos bírósági, rendőrségi, hatósági megkeresés;
 • jogsértés vagy annak alapos gyanúja miatt;

Az adatkezelésre a Rendelet 6. cikk (1) pont c) és a hatályos magyar jogszabályok alapján kerül sor.

Jogos érdek érvényesítése céljából történő adatkezelés:

 • a megrendeléshez kapcsolódó szerződések teljesítése;
 • panaszkezelés;
 • elégedettség mérése a szolgáltatások fejlesztése és a panaszkezelések céljából;
 • az Érintett személyével nem összekapcsolható statisztikák és elemzések készítése;

Az adatkezelésre Rendelet 6. cikk (1) pont b) és f), Infotv. 6. § (5) bekezdése, valamint az érdekmérlegelési teszt alapján kerül sor. Az adatkezelés az Érintett a hozzájárulásának visszavonását követően is folytatható, mert a jogos érdek érvényesítése felülmúlja az Érintett személyes adatainak védelméhez fűződő érdekeit.

Az Érintettek ezen adataiból az általánosan ismert statisztikai módszerekkel készít kimutatásokat, elemzéseket, melyeket az Adatkezelő korlátlan ideig megőrizhet úgy, hogy azokból nem lehet az Érintett személyére vonatkozó semminemű következtetést levonni. Az ilyen statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az Érintett személyére vonatkozó információtól megfosztva adunk át. A Webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal nem kapcsoljuk össze.

A Webáruház kódja a Szolgáltatótól független, külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. Ezen szervereken történő Adatkezelésről az szervert üzemeltető Adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani, azokért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Személyes adatot az Adatkezelő a Webáruházban, Hírlevél küldés céljából regisztrációt kezdeményező felhasználókkal és az Adatkezelővel telefonon vagy írásban kapcsolatot kezdeményező ügyfelekkel kapcsolatban rögzíthet.

Az Adatkezelő a Hírlevél feliratkozás adatbázisban az Érintett

 • felhasználói nevét (azonosító),
 • email címét,
kezeli. Ezek az adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez és a Hírlevél kiküldéséhez.

A személyes adatok megadásával az Érintett nyilatkozik arról, hogy 18. életévét betöltötte és cselekvőlépes személy, a megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Az Érintett minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós cím adatokat, illetve elérhetőségeket ad meg. A nem vagy részben nem valós adatokkal történő regisztrációt vagy megrendelést az adatkezelő előzetes értesítés nélkül törli, az ilyen megrendeléseket nem köteles teljesíteni. Az adatokat az Adatkezelő nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag az Érintett felel.

A Hírlevél tartalma esetenként és Érintettekként eltérő lehet. A Hírlevélben lehetőség van a további küldés letiltására és leiratkozásra. A leiratkozás az Adatkezelő email címére küldött emaillel is kérhető.

Az Adatkezelő alkalmanként, a Webáruházhoz működéséhez szorosan kapcsolódó értesítő üzeneteket küldhet.

A személyes adatok kezelésének célja a Webáruházban Hírlevelek, akciók, kuponok küldése.

Az adatokat az adatkezelési cél megvalósítása érdekében Adatfeldolgozók számára továbbításra kerülhet. Az Érintett hozzájárulása kiterjed a Tájékoztatóban felsorolt Adatfeldolgozók számára történő továbbításra. A jogszabályi kötelezettségen alapuló adatkezeléshez az Érintett hozzájárulása nem szükséges. Az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelése érdekmérlegelési teszt alapján történik.

A személyes adatok kezelése azok közlésétől

 • önkéntes hozzájárulás esetén: a hozzájárulás visszavonásának időpontjáig;
 • törvényi szabályozás esetén: a törvényben megjelölt időpontig;
 • jogos érdek esetén: az érdek fennállásáig tart.

Az Érintett által megadott adatok:

 • email cím a kapcsolattartáshoz és a bejelentkezéshez;
 • jelszó a bejelentkezéshez;
 • szállítási név, a megrendelő neve, kapcsolattartó neve;
 • szállítási cím, a megrendelő címe (irányítószám, település, utcanév, házszám);
 • számlázási név, céges adószám;
 • számlázási cím (irányítószám, település, utcanév, házszám);
 • telefonszám a házhozszállításhoz;

A személyes adatok többségének módosítását a Webáruházban, a gamerslife.hu domain alatt a bejelentkezést követően el lehet végezni vagy az Adatkezelőtől írásban kérni.

Az adatok esetleges törlését az Érintett az Adatkezelőnél írásban kezdeményezheti. Az adatok törlésére akkor van lehetőség, ha az Érintettnek nincs folyamatban levő ügye, különösen kifizetetlen számlája, folyamatban levő megrendelése vagy még le nem zárult jótállási idejű megrendelt terméke. Az Adatkezelő az Érintett személyes adatát nem törölheti, ha az Adatkezelést törvény rendelte el, például a számlázási adatokkal kapcsolatosan az iratmegőrzési idő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kötelező.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik és a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az Érintett kérheti adatai kezelésének korlátozását, ha a személyes adataiban hibát talál vagy más jogi eljáráshoz ehhez szüksége van.

Kapcsolatfelvétel: az Adatkezelő közzétett email címére, feliratkozáskor megadott adatokkal megegyező név és email cím kötelező megadásával és az üzenet (igény, kérés, tiltakozás, stb.) elküldésével lehet az adatkezelővel felvenni a kapcsolatot.

A fel nem sorolt Adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

A bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt (Be. 71. §). Az Adatkezelő a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az Érintett kéri (kivéve az előbb felsorolt eseteket), az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az Érintett kérheti, hogy adatait elektronikus formában az Adatkezelő átadja. Adatkezelő a tárolt adatokat Adobe PDF formátumban az Érintett számára emailen megküldi.

Az Adatkezelő esetleges adatkezelési incidens esetén mérlegeli, hogy az az Érintett jogaira vagy szabadságára nézve magas kockázattal jár-e. Ha igen, akkor az Érintettet késedelem nélkül, közérthetően értesíti az incidensből eredő várható következményekről, a tervezett vagy megtett lépésekről, az érintett adatokról, valamint a saját elérhetőségeiről.

Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

3. A személyes adatok tárolásának módja, az Adatkezelés biztonsága

A Webáruházt kiszolgáló szerverek a Google LLC tulajdonában és annak európai hálózatában, európai telephelyen vannak.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a Webáruház üzemeltetése során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás),
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége),
 • változatlansága igazolható (adatintegritás),
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)
legyen. Olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot (megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult), a sértetlenséget (megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét), a rendelkezésre állást (gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz), és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az Adatkezelő által alkalmazott informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a Érintetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek.

4. Cookie (süti) kezelés

A cookie (süti) egy rövid szöveges fájl, amelyet a Webáruház vagy vele együttműködő külső fél küld el az Érintett böngészőjébe és az Érintett böngészője tárol el az Érintett eszközén a böngésző beállításainak megfelelően. A cookie-kat az Adatkezelő nem tárolja.

Az Adatkezelő által elhelyezett ún. belső cookie-k lehetővé teszik a Webáruház szolgáltatásainak használatát, a regisztrációt és a megrendelés leadását. A belső cookie-k nélkül a weboldal nem használható.

A nem az Adatkezelő által elhelyezett ún. külső cookie-k megjegyzik az Érintett látogatásával kapcsolatos információkat, például a használt nyelvet, korábbi látogatást és egyéb beállításokat.

Az Adatkezelő, mint technikai közreműködő biztosíthatja, hogy a Webáruház látogatása során a Google Inc. (Google Analytics, elérhető: www.google.com/analytics), ún. külső cookie-k segítségével tárolja az Érintett látogatásával kapcsolatos információkat, például a használt nyelvet, korábbi látogatást és egyéb beállításokat, illetve ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg az Érintettnek.

A cookie-t az Érintett képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

A cookie-k tárolási ideje jellemzően 30 nap, egyes cookie-k ennél korábban is lejárhatnak, illetve az Érintett törléséig az Érintett gépén maradhatnak.

A cookie-k felett az Érintett teljes mértékben rendelkezik az Adatkezelőnek adott önkéntes hozzájárulásával és a böngészőjének cookie-kra vonatkozó beállításaival. Ha az Érintett szeretné visszavonni a megadott hozzájárulását, akkor a böngészője cookie beállításai között bármikor megteheti.

Az Érintett a böngészőjének súgó menüpontjában részletes tájékoztatást talál a cookie-k kezelésével, törlésével és letiltásával kapcsolatban.

Automatizált döntéshozatal vagy profilalkotás nem történik.

5. Adattovábbítás és az adatok megismerésére jogosultak köre

A személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai és a Tájékoztatóban megjelölt Adatfeldolgozók férhetnek hozzá.

Az Adatkezelő az alvállalkozói részére továbbítja az Érintett személyes adatait.

Szállítmányozó:
Adatfeldolgozó neve: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Címe: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.
Továbbított adatok köre: név, szállítási cím, telefonszám, rendelési érték
Adattovábbítás célja: házhoz szállítás
Adatkezelés időtartama: a házhoz szállítás teljesítése

ERP rendszer, számlázás:
Adatfeldolgozó neve: VISION-SOFTWARE Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Címe: 1149 Budapest, Pósa Lajos utca 51.
Továbbított adatok köre: összes tárolt személyes adat
Adattovábbítás célja: ERP rendszer üzemeltetése és számlázás
Adatkezelés időtartama: határozatlan idejű szerződés

Könyvelés, könyvvizsgálat:
Adatfeldolgozó neve: Stádium 21 Kft.
Címe: 1123 Budapest, Schwartzer Ferenc u 3.
Továbbított adatok köre: számlázási adatok (név, cím), számlaadatok
Adattovábbítás célja: ERP rendszer üzemeltetése és számlázás
Adatkezelés időtartama: a törvényi bizonylat megőrzési idő

Adatfeldolgozó neve: GOLD BRIDGE '95 Könyvvizsgálói és Pénzügyi Tanácsadó Kft.
Címe: 1024 Budapest, Lövőház utca 24.
Továbbított adatok köre: számlázási adatok (név, cím), számlaadatok
Adattovábbítás célja: számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
Adatkezelés időtartama: a törvényi bizonylat megőrzési idő

Pénzügyi tranzakció:
Adatfeldolgozó neve: Novopayment Kft.
Címe: 1034 Budapest, Tímár utca 20. 4.em
Továbbított adatok köre: fizetési tranzakcióval kapcsolatos adatok
Adattovábbítás célja: bankkártyás fizetés
Adatkezelés időtartama: a törvényi bizonylat megőrzési idő

Adatfeldolgozó neve: MKB BANK Zrt.
Címe: 1056 Budapest, Váci u.38.
Továbbított adatok köre: név, átutalás összege
Adattovábbítás célja: banki átutalás
Adatkezelés időtartama: a törvényi bizonylat megőrzési idő

6. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben az Érintett az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet vagy az adatkezeléssel kapcsolatban jogorvoslati lehetőséggel, panasszal kíván élni, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a lakhelye szerint illetékes bírósághoz fordulhat.


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: http://www.naih.hu

Budapest, 2023. június 1.

Jakab Elemér s.k.
ügyvezető

Jelen dokumentum az Adatkezelési tájékoztató 2023. július 1. (00:00) napjától hatályos verziója.