Elállás a megrendeléstől

A Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Fogyasztó élhet a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben részletesen rögzített elállási joggal az átvétel dátumától számított 14 naptári napon (jelen tájékoztató hiányában tizenkét hónapon) belül. Az elállási jogát indoklás és külön magyarázat nélkül gyakorolhatja. Az Elállási nyilatkozatát a rendelési számmal együtt kell a Kereskedőnek eljuttatnia emailen.

Elállási jog nyilatkozat-minta: "Kijelentem, hogy gyakorlom az elállási jogomat a [Rendelésszám] megrendelésből a [Terméknév] termékkel kapcsolatban." (Letölthető elállási nyilatkozat minta)

Az átvétel dátumát bizonyítja a futárszolgálat szállítójegyzéke vagy a kifizetést igazoló pénztárbizonylat. Határidőben gyakoroltnak tekinthető az elállási jog, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt a Vevő az elállási nyilatkozatát igazolhatóan elküldte, majd a nyilatkozat elküldését követő 14 naptári napon belül a terméket igazolható módon visszaküldte.

A termék visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli.

A terméket a Fogyasztó csak a kipróbálás erejéig használhatja, a nem rendeltetésszerű használatából eredő kár és a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés a Fogyasztót terhelik.

Nem érvényesíthető az elállási jog olyan termékre, amely:

  • a szerzői jog hatálya alá tartozik (például hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példánya), ha az felbontásra került,
  • a Fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a Fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő
  • természeténél fogva nem szolgáltatható vissza (olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza
  • jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel
  • az átvételt követően megsérült,
  • illetve a Fogyasztó a kipróbáláson túl használatba vett.

A Kereskedő a fentieknek megfelelő elállásról való tudomásszerzéstől számított tizennégy naptári napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is, kivéve az alap szállítási díjon felüli szállítási költségeket. A Fogyasztót a visszatérítésből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.

A Kereskedőnek jogában áll mindaddig visszatartani az összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte, e kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a Kereskedőt a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

5. Szerződés aláírására jogosult személyek, pénzügyekben illetékes személyek, egyéb ügyintézők

Kereskedő részéről szerződések aláírására Jakab Elemér ügyvezető jogosult.

Pénzügyekkel kapcsolatban (egyenlegközlők, késedelmi kamatterhelő levelek, stb.) Pozsonyi Gabriella ügyintézőt, email cím: penzugy@jtc.hu , telefonszám: (30) 383-2742, valamint Horpácsi Imrét a (30) 942-4558-as telefonszámon lehet keresni.

Rendelések felvételére bármely ügyfélszolgálaton dolgozó személy jogosult.

Adatvédelmi felelős: Horpácsi Imre

Felek megállapodnak abban, hogy egymás között az elektronikus levelezést írásos levélváltással egyenértékűnek fogadják.